Algemene voorwaarden - De Boer Vrachtbescherming B.V.

Algemene voorwaarden


1. TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met de Boer Vrachtbescherming BV.

b. Van deze voorwaarden kan alleen afgeweken worden mits daarvoor toestemming is gegeven, waartoe alleen de directie van de Boer Vrachtbescherming BV bevoegd is. Een zodanig beding heeft slechts gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is gemaakt.

c. Met de term 'afnemer' wordt hierna bedoeld de wederpartij van de Boer Vrachtbescherming BV bij aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

d. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle offertes van de Boer Vrachtbescherming BV en verbintenissen tussen de Boer Vrachtbescherming BV en de wederpartij uitsluitend de hierna volgende voorwaarden.

e. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

f. De Boer Vrachtbescherming BV behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder dat daardoor reeds gesloten overeenkomsten, alsmede alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, op enigerlei wijze zullen worden aangetast. De wederpartij zal tenminste 1 maand voor genoemde wijziging schriftelijk worden ingelicht.

g. Eventuele nietigheid, partiële nietigheid, of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige onverlet.

2. AANBIEDINGEN,OPDRACHTEN

a. Alle aanbiedingen van de Boer Vrachtbescherming BV met de daarin genoemde prijzen zijn geldig gedurende dertig dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven en worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door de Boer Vrachtbescherming BV binnen drie werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.

b. De Boer Vrachtbescherming BV is - ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan - eerst gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk, per e-mail, sms of andere gelijksoortige communicatie heeft aanvaard, dan wel tot daadwerkelijke uitvoering daarvan is overgegaan.

3. PRIJZEN

a. Opgegeven of overeengekomen prijzen gelden voor levering af het bedrijf van de Boer Vrachtbescherming BV en zijn inclusief verpakkingskosten en exclusief omzetbelasting.

b. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies, grondstoffen en materiaalprijzen, invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de Euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor levering wijzigingen van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot verhoging van de Boer Vrachtbescherming BV kostprijs leidt, heeft de Boer Vrachtbescherming BV het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging aan afnemer te factureren, zelfs wanneer die kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was.

c. Webshopbestellingen worden franco geleverd vanaf €200,00 excl. BTW binnen Nederland op de door afnemer aangegeven locatie. Onze prijzen zijn incl. verpakkingskosten en exclusief BTW.

4. LEVERING EN RISICO

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door de Boer Vrachtbescherming BV opgegeven levertijden nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen zal de Boer Vrachtbescherming BV eerst in verzuim raken per schriftelijk aangetekend poststuk. Indien de Boer Vrachtbescherming BV voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft, die door of vanwege de afnemer moeten worden verstrekt, gaan de leveringstermijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens dan wel hulpmiddelen in het bezit zijn van de Boer Vrachtbescherming BV.

b. Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de afnemer en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de goederen voor hem en/of derden mocht ontstaan. Onder het moment van levering dient in de zin van deze bepaling tevens te worden verstaan de dag van levering in artikel 5 sub b.

5. AFNAMEPLICHT

a. Afnemer is verplicht de voor het verrichten van de prestatie door de Boer Vrachtbescherming BV noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van gekochte goederen.

b. Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde goederen aan een afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

c. Bij weigering van afname is afnemer aan de Boer Vrachtbescherming BV een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor de Boer Vrachtbescherming BV uit de afname weigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van de Boer Vrachtbescherming BV terzake van de tekortkoming van de afnemer.

d. Bestellingen kunnen alleen geannuleerd worden met instemming van de Boer Vrachtbescherming BV, waartegenover de Boer Vrachtbescherming BV voorwaarden kan stellen.

6. TOLERANTIES

Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de volgende afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het in totaal in een(1) soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde quantum als maatstaf gelden.

a. Ten aanzien van de kleur geldt dat geringe afwijkingen bij kleurendruk geen redenen zijn voor afkeuring.

b. Ten aanzien van de hoeveelheid geldt, dat de Boer Vrachtbescherming BV geacht wordt behoorlijk gepresteerd te hebben, indien afwijkingen in de hoeveelheid niet meer bedragen dan:

20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot 250 kg.

10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250 t/m 5000 kg. 5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 5000 kg.

c. Per order wordt bedoeld een(1) order in een (1) formaat en een(1) kwaliteit. Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid.

d. Ten aanzien van de diktes geldt dat de toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting 10% naar boven of beneden kan zijn.

e. Ten aanzien van de afmetingen geldt dat de toelaatbare afwijking 5% zowel in de lengte als de breedte kan zijn.

7. RECLAME

a. De controle op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde schriftelijk gereclameerd, dan geldt het geleverde voor wat betreft hoeveelheid en uiterlijke staat als juist.

b. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen acht dagen na levering der goederen door de afnemer bij de Boer Vrachtbescherming BV te zijn ingediend.

c. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt en/of doorverkocht, dan gelden zij als goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van de Boer Vrachtbescherming BV daarvoor vervallen.

d. Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

8. DRUKWERK

Bij nieuwe of gewijzigde bedrukkingen zal door de Boer Vrachtbescherming BV een drukproef ter goedkeuring worden aangeboden, behalve wanneer door of vanwege de afnemer zelf kant en klare drukbescheiden worden aangeleverd. Wanneer hierop niet binnen een(1) week na dagtekening wordt gereageerd geldt de verzonden drukproef als akkoord bevonden. de Boer Vrachtbescherming BV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of gebreken in door of vanwege de afnemer zelf aangeleverde drukmaterialen c.q. werktekeningen of films. Alle aangeboden prijzen zin altijd exclusief drukvoorbereidingskosten.

Alle plastic zakken c.q. -buis, folie en verpakkingstapes worden gedrukt conform het flexoprocede. Geringe pasverschillen kunnen derhalve niet tot enige aansprakelijkheid van de Boer Vrachtbescherming BV leiden. De afnemers dienen de Boer Vrachtbescherming BV te vrijwaren voor alle gevolgen van

eventuele inbreuken op rechten van derden door ontwerpen, tekeningen, dessins enz. aangeleverd door de afnemers. Het in dit artikel vermelde geldt eveneens voor het bedrukken van golfkarton, kartonnen dozen alsmede alle overige te bedrukken materialen.


9. WERKTUIGKOSTEN

Wanneer voor het vervaardigen van verpakkingsmaterialen stanswerktuigkosten gemaakt moeten worden zullen deze apart in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn nimmer in onze prijzen begrepen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

10. BETALING

a. Bij levering van goederen in gedeelten kan ieder gedeelte afzonderlijk door de Boer Vrachtbescherming BV worden gefactureerd.

b. Betaling dient te geschieden bij aflevering van de goederen of binnen dertig dagen na factuurdatum ten kantore van de Boer Vrachtbescherming BV, dan wel door bijschrijving op een daartoe aangewezen bank- of girorekening van de Boer Vrachtbescherming BV.

c. Betaling in de webshop dient te geschieden voor de levering van goederen via I-Deal, Paypal en overboeking te doen toekomen ten kantore van de Boer Vrachtbescherming BV, dan wel door bijschrijving op een daartoe aangewezen bank- of girorekening van de Boer Vrachtbescherming BV.

d. Een beroep op schuldverrekening is afnemer niet toegestaan.

e. Indien afnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft de Boer Vrachtbescherming BV het recht vanaf de vervaldag een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt, onverminderd haar verder toekomende rechten ter zake.

f. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door de Boer Vrachtbescherming BV worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van afnemer te bewerkstelligen komen ten laste van afnemer. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 150,00 per onbetaalde factuur, een en ander onverminderd het recht van de Boer Vrachtbescherming BV om hogere werkelijke buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

g. Indien de Boer Vrachtbescherming BV met twee of meer afnemers, natuurlijke of rechtspersonen, een overeenkomst sluit, is ieder dezer hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

h. De Boer Vrachtbescherming BV is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de afnemer betaling vooruit te verlangen, dan wel onder rembours te leveren of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van afnemers betalingsverplichtingen.

i. Betalingen van afnemer strekken allereerst tot voldoening van verschuldigde kosten en renten en daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur, ook al wordt bij de betaling een andere instructie vermeld.

j. Reclame schort de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

k. Alle rechtsvorderingen van de Boer Vrachtbescherming BV op de wederpartij zullen eerst verjaren na verloop van 20 jaren.


11. FAILLISEMENT ETC.

Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de met de Boer Vrachtbescherming BV gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet, alsmede ingeval van zijn faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, dan wel indien afnemer zijn bedrijf aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten wordt opgeschort door de bank, of te zijnen laste beslag wordt gelegd, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de Boer Vrachtbescherming BV naar keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd verder aan de Boer Vrachtbescherming BV toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van de Boer Vrachtbescherming BV op afnemer direct opeisbaar en is de Boer Vrachtbescherming BV gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a. Alle door de Boer Vrachtbescherming BV geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen - met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten - uit hoofde van overeenkomsten tot levering van goederen en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is afnemer wel gerechtigd de goederen conform hun normale bestemming te gebruiken. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad en afnemer in verzuim is c.q. de Boer Vrachtbescherming BV goede grond heeft te vrezen dat afnemer in verzuim zal geraken met de betaling, kan zij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen, onverwijld terugvorderen. De afnemer verleent haar de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door de Boer Vrachtbescherming BV zonder rechtelijke tussenkomst worden ontbonden, niettegenstaande haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

b. Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of namens dan wel bij afnemer, verkrijgt de Boer Vrachtbescherming BV het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaken en/of in de met het geleverde samengestelde zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijke geleverde zaken.

Voor zover voor deze mede-eigendom nog een levering vereist is, geschiedt die levering bij het sluiten van de overeenkomst voor alsdan.

c. Het risico voor de goederen waarop ingevolge lid a van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij afnemer. Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico's van diefstal, beschadiging en teniet gaan. Het is afnemer niet toegestaan de eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.

d. Afnemer is gehouden om eenieder die op door De Boer Vrachtbescherming BV geleverde goederen, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van de Boer Vrachtbescherming BV, beslag legt, dan wel in geval van bewind of faillissement van afnemer zelf aan zijn curator of bewindvoerder, terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan de Boer Vrachtbescherming BV, dat de Boer Vrachtbescherming BV eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe van gebeurte van een direct opeisbare boete ter grootte van € 5.000,00 of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen. De boete geldt naast een eventuele plicht tot schadevergoeding.

13. AANSPRAKELIJKHEID

a. De Boer Vrachtbescherming BV aanvaardt aansprakelijkheid voor door afnemer geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

b. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief B.T.W.

c. In afwijking van lid a en lid b van dit hoofdstuk aanvaardt de Boer Vrachtbescherming BV geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van afnemer.

d. Ieder recht op schadevergoeding van afnemer jegens de Boer Vrachtbescherming BV vervalt ingeval van onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen of indien afnemer aan die goederen werkzaamheden door derden heeft laten verrichten.

e. In geval van een onrechtmatige daad van de leverancier of van haar ondergeschikten is de Boer Vrachtbescherming BV slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot € 450.000,00.

f. De Boer Vrachtbescherming BV is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

g. De Boer Vrachtbescherming BV is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Boer Vrachtbescherming BV.

h. De Boer Vrachtbescherming BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onjuist bereiken van enig bericht. Onder bericht begrijpe men ieder bericht dat door de Boer Vrachtbescherming BV is verzonden doch met name e-mail, sms of enig soortgelijk communicatiemiddel.

14. VRIJWARING

De Boer Vrachtbescherming BV zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij jegens afnemer zou zijn. Afnemer vrijwaart de Boer Vrachtbescherming BV tegen verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van de Boer Vrachtbescherming BV bedingen.


15. OVERMACHT

a. Tijdens overmacht worden de leverings- en betalingsverplichtingen van de Boer Vrachtbescherming BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Boer Vrachtbescherming BV niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

b. Indien de Boer Vrachtbescherming BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

c. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de

verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: bij de Boer Vrachtbescherming BV of derden die de Boer Vrachtbescherming BV gebruikt of bij toeleveranciers: brand, werkstaking of uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, ernstige bedrijfsstoringen; watersnood, oorlog, relletje of oproer, mobilisatie; niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven; maatregelen van overheidswege waardoor het uitvoeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie, alles ongeacht of de mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen reeds voorzienbaar was op het tijdstip dat de overeenkomst tot stand kwam.

16. TOEPASSELIJK RECHT

Op overeenkomsten en/of verbintenissen tussen de Boer Vrachtbescherming BV en de wederpartij is enkel het Nederlands recht van toepassing. Bij de interpretatie van de tekst van de onderhavige algemene voorwaarden is de letterlijke tekst doorslaggevend. Bij interpretatieverschillen over de letterlijke tekst geldt genoemde interpretatie zoals deze naar de Nederlandse maatschappelijke opvattingen voor juist wordt aangezien.

17. TOEPASSELIJKE RECHTER

Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en/of rechten en plichten van betrokkenen bij overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Groningen en in spoedeisende gevallen de President van deze Rechtbank.